GRAND CENTRAL

HOME   BAND   CDs   SHOP   AUDIO   VIDEO   PRESSKIT   LIVE   CONTACT   LINKS   GUESTBOOK   IMPRESSUM


GRAND CENTRAL - Video

(1) GRAND CENTRAL: Ashram (excerpt) - live @ Binger Bühne May 25, 2012:


(2) GRAND CENTRAL: OZ (excerpt) - live @ Binger Bühne May 25, 2012:


(3) GRAND CENTRAL: 7 Nights (excerpt) - live @ M8 March 19, 2011:


(4) GRAND CENTRAL: Dexter (excerpt) - live @ M8 March 19, 2011:


(5) GRAND CENTRAL: Weirdo (excerpt) - live @ Binger Bühne August 12, 2011:


(6) GRAND CENTRAL: M Is For Minor (excerpt) - live @ Binger Bühne August 12, 2011:


(7) GRAND CENTRAL: C For Miles (excerpt) - live @ Binger Bühne August 12, 2011:


(8) GRAND CENTRAL: Herbie (excerpt) - live @ Binger Bühne August 12, 2011:


(9) GRAND CENTRAL: 15 & 9 (excerpt) - live @ Binger Bühne August 12, 2011:


(10) GRAND CENTRAL: Politics (excerpt) - live @ Binger Bühne August 12, 2011:


(11) GRAND CENTRAL: Go On Home (excerpt) - live @ Binger Bühne August 12, 2011:

Jörg Heuser (guitar)    Thomas Bachmann (sax)
Sascha Feldmann (bass)    Patrick Leussler (drums)
rec. live @ Binger Bühne, Bingen (Germany) May 25, 2012
rec. live @ Binger Bühne, Bingen (Germany) August 12, 2011
rec. live @ M8, Mainz (Germany) March 19, 2011

HOME   BAND   CDs   SHOP   AUDIO   VIDEO   PRESSKIT   LIVE   CONTACT   LINKS   GUESTBOOK   IMPRESSUM